Module:string

Wiktionary дан
Jump to navigation Jump to search

Бул модуль негизги сап функцияларына жеткиликтүүлүктү камсыз кылууга арналган.

Бул жерде берилген функциялардын көпчүлүгүн аталган параметрлер, аталышы жок параметрлер же аралашма менен аткарууга болот. Эгерде аталган параметрлер колдонулса, Медиавики автоматтык түрдө параметрден ар кандай алдыңкы же акыркы боштукту алып салат. Максаттуу колдонулушуна жараша сактоо же сактоо пайдалуу болушу мүмкүн мындай боштукту алып салыңыз.

Глобалдык параметрлер

ignore_errors
Эгер lua же lua деп коюлган болсо, кандайдыр бир ката шарты ката билдирүүсүнүн ордуна бош саптын кайтарылышына алып келет.
error_category
Эгер ката кетсе, ката жөнүндө билдирүүгө кошула турган категориянын атын көрсөтөт. Демейки категория Errors reported by Module String.
no_category
Lua же lua, деп коюлган болсо, ката кетсе, эч кандай категория кошулбайт.

local str = {}

--[[
len

This function returns the length of the target string.

Usage:
{{#invoke:string|len|target_string|}}
OR
{{#invoke:string|len|s=target_string}}

Parameters
  s: The string whose length to report

деген параметрлерин колдонуп дуба болсо, Медиавики жазуусу кайсы алып баруучу же алып
максаттуу саптан Художник алууда. 
]]
function str.len( frame )
  local new_args = str._getParameters( frame.args, {'s'} );
  local s = new_args['s'] or '';
  return mw.ustring.len( s )
end

--[[
sub

Бул милдети көрсөтүлгөн көрсөткүчтөрдүн боюнча максаттуу сап бир саптар кайтарат.

Usage:
{{#invoke:string|sub|target_string|start_index|end_index}}
OR
{{#invoke:string|sub|s=target_string|i=start_index|j=end_index}}

Parameters
  s: тобун кайтып сап
  i: саптар биринчи индекси кайтып, 1 демейки.
  j: сап акыркы индекси кайтып, акыркы мүнөзү үчүн демейки.
  
Саптын биринчи мүнөзү 1. Эгерде же мен же к бир индекси ыйгарылат
терс мааниси, ал каармандын тандап эле которулат менен
сап аягына тартып эсептегенде. Демек, -1 бир мааниси сыяктуу эле
сап акыркы мүнөзүн тандоо.

Суралган индекстер берилген сапты чектен чыккан болсо, анда ката
билдирди.
]]
function str.sub( frame )
  local new_args = str._getParameters( frame.args, { 's', 'i', 'j' } );
  local s = new_args['s'] or '';
  local i = tonumber( new_args['i'] ) or 1;
  local j = tonumber( new_args['j'] ) or -1;
  
  local len = mw.ustring.len( s );

  -- Жыйынтыгында номенклатура боюнча текшерүү үчүн терс айландыруу
  if i < 0 then
    i = len + i + 1;
  end
  if j < 0 then
    j = len + j + 1;
  end
  
  if i > len or j > len or i < 1 or j < 1 then
    return str._error( 'чектен чыккан сапты көмөкчү индекси' );
  end
  if j < i then
    return str._error( 'буйругу чыккан сапты көмөкчү индекси' );
  end
  
  return mw.ustring.sub( s, i, j )
end

--[[
Бул милдети {{str sub old}} өзгөчөлүктөрү ошол ишке ашырат жана тартипте сакталат
Бул улуу үлгүсүн сактап калуу.
]]
function str.sublength( frame )
  local i = tonumber( frame.args.i ) or 0
  local len = tonumber( frame.args.len )
  return mw.ustring.sub( frame.args.s, i + 1, len and ( i + len ) )
end

--[[
мелдеш

Бул милдети дал булагы сап бир саптар кайтып келди
көрсөтүлгөн үлгү.

Usage:
{{#invoke:string|match|source_string|pattern_string|start_index|match_number|plain_flag|nomatch_output}}
OR
{{#invoke:string|pos|s=source_string|pattern=pattern_string|start=start_index
  |match=match_number|plain=plain_flag|nomatch=nomatch_output}}

Parameters
  s: The string to search
  pattern: The pattern or string to find within the string
  start: The index within the source string to start the search. The first
    character of the string has index 1. Defaults to 1.
  match: In some cases it may be possible to make multiple matches on a single 
    string. This specifies which match to return, where the first match is 
    match= 1. If a negative number is specified then a match is returned 
    counting from the last match. Hence match = -1 is the same as requesting
    the last match. Defaults to 1.
  plain: A flag indicating that the pattern should be understood as plain
    text. Defaults to false.
  nomatch: If no match is found, output the "nomatch" value rather than an error.

If invoked using named parameters, Mediawiki will automatically remove any leading or
trailing whitespace from each string. In some circumstances this is desirable, in 
other cases one may want to preserve the whitespace.

If the match_number or start_index are out of range for the string being queried, then
this function generates an error. An error is also generated if no match is found.
If one adds the parameter ignore_errors=true, then the error will be suppressed and 
an empty string will be returned on any failure.

For information on constructing Lua patterns, a form of [regular expression], see:

* http://www.lua.org/manual/5.1/manual.html#5.4.1
* http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Scribunto/Lua_reference_manual#Patterns
* http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Scribunto/Lua_reference_manual#Ustring_patterns

]]
function str.match( frame )
  local new_args = str._getParameters( frame.args, {'s', 'pattern', 'start', 'match', 'plain', 'nomatch'} );
  local s = new_args['s'] or '';
  local start = tonumber( new_args['start'] ) or 1;
  local plain_flag = str._getBoolean( new_args['plain'] or false );
  local pattern = new_args['pattern'] or '';
  local match_index = math.floor( tonumber(new_args['match']) or 1 );
  local nomatch = new_args['nomatch'];
  
  if s == '' then
    return str._error( 'Target string is empty' );
  end
  if pattern == '' then
    return str._error( 'Pattern string is empty' );
  end
  if math.abs(start) < 1 or math.abs(start) > mw.ustring.len( s ) then
    return str._error( 'Requested start is out of range' );
  end
  if match_index == 0 then
    return str._error( 'Match index is out of range' );
  end
  if plain_flag then
    pattern = str.pattern_escape( pattern );
  end
  
  local result
  if match_index == 1 then
    -- Find first match is simple case
    result = mw.ustring.match( s, pattern, start )
  else
    if start > 1 then
      s = mw.ustring.sub( s, start );
    end
    
    local iterator = mw.ustring.gmatch(s, pattern);
    if match_index > 0 then
      -- Forward search
      for w in iterator do
        match_index = match_index - 1;
        if match_index == 0 then
          result = w;
          break;
        end
      end  
    else
      -- Reverse search
      local result_table = {};
      local count = 1;
      for w in iterator do
        result_table[count] = w;
        count = count + 1;
      end
      
      result = result_table[ count + match_index ];      
    end
  end    
  
  if result == nil then
    if nomatch == nil then
      return str._error( 'Match not found' );
    else
      return nomatch;
    end
  else
    return result;
  end
end

--[[
pos

This function returns a single character from the target string at position pos.

Usage:
{{#invoke:string|pos|target_string|index_value}}
OR
{{#invoke:string|pos|target=target_string|pos=index_value}}

Parameters
  target: The string to search
  pos: The index for the character to return

If invoked using named parameters, Mediawiki will automatically remove any leading or
trailing whitespace from the target string. In some circumstances this is desirable, in 
other cases one may want to preserve the whitespace.

The first character has an index value of 1.

If one requests a negative value, this function will select a character by counting backwards 
from the end of the string. In other words pos = -1 is the same as asking for the last character.

A requested value of zero, or a value greater than the length of the string returns an error.
]]
function str.pos( frame )
  local new_args = str._getParameters( frame.args, {'target', 'pos'} );
  local target_str = new_args['target'] or '';
  local pos = tonumber( new_args['pos'] ) or 0;

  if pos == 0 or math.abs(pos) > mw.ustring.len( target_str ) then
    return str._error( 'String index out of range' );
  end  
  
  return mw.ustring.sub( target_str, pos, pos );
end

--[[
str_find

This function duplicates the behavior of {{str_find}}, including all of its quirks.
This is provided in order to support existing templates, but is NOT RECOMMENDED for 
new code and templates. New code is recommended to use the "find" function instead.

Returns the first index in "source" that is a match to "target". Indexing is 1-based,
and the function returns -1 if the "target" string is not present in "source".

Important Note: If the "target" string is empty / missing, this function returns a
value of "1", which is generally unexpected behavior, and must be accounted for
separatetly.
]]
function str.str_find( frame )
  local new_args = str._getParameters( frame.args, {'source', 'target'} );
  local source_str = new_args['source'] or '';
  local target_str = new_args['target'] or '';

  if target_str == '' then
    return 1;
  end  
  
  local start = mw.ustring.find( source_str, target_str, 1, true )
  if start == nil then
    start = -1
  end
  
  return start
end

--[[
find

This function allows one to search for a target string or pattern within another
string.

Usage:
{{#invoke:string|find|source_str|target_string|start_index|plain_flag}}
OR
{{#invoke:string|find|source=source_str|target=target_str|start=start_index|plain=plain_flag}}

Parameters
  source: The string to search
  target: The string or pattern to find within source
  start: The index within the source string to start the search, defaults to 1
  plain: Boolean flag indicating that target should be understood as plain
    text and not as a Lua style regular expression, defaults to true

If invoked using named parameters, Mediawiki will automatically remove any leading or
trailing whitespace from the parameter. In some circumstances this is desirable, in 
other cases one may want to preserve the whitespace.

This function returns the first index >= "start" where "target" can be found 
within "source". Indices are 1-based. If "target" is not found, then this 
function returns an empty string. If either "source" or "target" are missing / empty, this
function also returns an empty string.

This function should be safe for UTF-8 strings.
]]
function str.find(frame)
	local params = {
		[1] = {required = true},
		[2] = {required = true},
		[3] = {type = "number"},
		[4] = {type = "boolean"},
	}
	
	local args = require("Module:parameters").process(frame.args, params)
	
	return mw.ustring.find(args[1], args[2], args[3], args[4])
end

--[[
replace

This function allows one to replace a target string or pattern within another
string.

Usage:
{{#invoke:string|replace|source_str|pattern_string|replace_string|replacement_count|plain_flag}}
OR
{{#invoke:string|replace|source=source_string|pattern=pattern_string|replace=replace_string|
  count=replacement_count|plain=plain_flag}}

Parameters
  source: The string to search
  pattern: The string or pattern to find within source
  replace: The replacement text
  count: The number of occurences to replace, defaults to all.
  plain: Boolean flag indicating that pattern should be understood as plain
    text and not as a Lua style regular expression, defaults to true 
]]
function str.replace( frame )
  local new_args = str._getParameters( frame.args, {'source', 'pattern', 'replace', 'count', 'plain' } ); 
  local source_str = new_args['source'] or '';
  local pattern = new_args['pattern'] or '';
  local replace = new_args['replace'] or '';
  local count = tonumber( new_args['count'] );
  local plain = new_args['plain'] or true;
    
  if source_str == '' or pattern == '' then
    return source_str;
  end  
  plain = str._getBoolean( plain );

  if plain then
    pattern = str.pattern_escape( pattern );
    replace = mw.ustring.gsub( replace, "%%", "%%%%" ); --Only need to escape replacement sequences.
  end
  
  local result;

  if count ~= nil then
    result = mw.ustring.gsub( source_str, pattern, replace, count );
  else
    result = mw.ustring.gsub( source_str, pattern, replace );
  end    

  return result;
end


function str.gsub(frame)
	local params = {
		[1] = {required = true, allow_empty = true},
		[2] = {required = true, allow_empty = true},
		[3] = {required = true, allow_empty = true},
		[4] = {type = "number"},
		}
	
	local args = require("Module:parameters").process(frame.args, params)
	
	return (mw.ustring.gsub(args[1], args[2], args[3], args[4]))
end


--[[ 
  simple function to pipe string.rep to templates.
]]

function str.rep( frame )
  local repetitions = tonumber( frame.args[2] )
  if not repetitions then 
    return str._error( 'function rep expects a number as second parameter, received "' .. ( frame.args[2] or '' ) .. '"' )
  end
  return string.rep( frame.args[1] or '', repetitions )
end

function str.lower( frame )
	local text = frame.args[1] or ''
	return mw.ustring.lower( text )
end
str.lc = str.lower

--[[
Helper function that populates the argument list given that user may need to use a mix of
named and unnamed parameters. This is relevant because named parameters are not
identical to unnamed parameters due to string trimming, and when dealing with strings
we sometimes want to either preserve or remove that whitespace depending on the application.
]]
function str._getParameters( frame_args, arg_list )
  local new_args = {};
  local index = 1;
  local value;
  
  for i,arg in ipairs( arg_list ) do
    value = frame_args[arg]
    if value == nil then
      value = frame_args[index];
      index = index + 1;
    end
    new_args[arg] = value;
  end
  
  return new_args;
end    

--[[
Helper function to handle error messages.
]]
function str._error( error_str )
  local frame = mw.getCurrentFrame();
  local error_category = frame.args.error_category or 'Errors reported by Module String';
  local ignore_errors = frame.args.ignore_errors or false;
  local no_category = frame.args.no_category or false;
  
  if str._getBoolean(ignore_errors) then
    return '';
  end
  
  local error_str = '<strong class="error">String Module Error: ' .. error_str .. '</strong>';
  if error_category ~= '' and not str._getBoolean( no_category ) then
    error_str = '[[Category:' .. error_category .. ']]' .. error_str;
  end    
  
  return error_str;
end

--[[
Helper Function to interpret boolean strings
]]
function str._getBoolean( boolean_str )
  local boolean_value;
  
  if type( boolean_str ) == 'string' then
    boolean_str = boolean_str:lower();
    if boolean_str == 'false' or boolean_str == 'no' or boolean_str == '0' 
        or boolean_str == '' then
      boolean_value = false;
    else
      boolean_value = true;
    end  
  elseif type( boolean_str ) == 'boolean' then
    boolean_value = boolean_str;
  else
    error( 'No boolean value found' );
  end  
  return boolean_value
end

--[[
Helper function that escapes all pattern characters – ().%+-*?[^$] – so that they will be treated 
as plain text.
]]
function str.pattern_escape( pattern_str )
  local invoked = false
  
  if type(pattern_str) == "table" then
  	if pattern_str.args then
  		local frame = pattern_str
  		invoked = true
  		
  		if frame.args[1] then
  			pattern_str = frame.args[1]
  		else
  			pattern_str = frame:getParent().args[1]
  		end
  	else
  		error("First argument to pattern_escape should be a string, a number, or a frame object.")
  	end
  elseif not ( type(pattern_str) == "string" or type(pattern_str) == "number" ) then
  	error("First argument to pattern_escape should be a string or a number.")
  end
  
  if invoked then
  	local escaped = mw.ustring.gsub( pattern_str, "([%(%)%.%%%+%-%*%?%[%^%$%]])", "%%%1" )
  	return escaped
  else
  	return mw.ustring.gsub( pattern_str, "([%(%)%.%%%+%-%*%?%[%^%$%]])", "%%%1" );
  end
end

function str.count(text, pattern, plain)
	if not ( type(text) == "string" or type(text) == "number" ) then
		error('The first argument to the function "count" must be a string or a number, not a ' .. type(text) .. '.')
	end
	
	if not ( type(pattern) == "string" or type(pattern) == "number" ) then
		error('The first argument to the function "count" must be a string or a number, not a ' .. type(text) .. '.')
	end
	
	if plain then
		pattern = str.pattern_escape(pattern)
	end
	
	local _, count = mw.ustring.gsub(text, pattern, "")
	
	return count
end

function str.plain_gsub(text, pattern, replacement)
	local invoked = false
	
	if type(text) == "table" then
		invoked = true
		
		if text.args then
			local frame = text
			
			local params = {
				[1] = {},
				[2] = {},
				[3] = { allow_empty = true },
			}
			
			local args = require("Module:parameters").process(frame.args, params)
			
			text = args[1]
			pattern = args[2]
			replacement = args[3]
		else
			error("If the first argument to plain_gsub is a table, it should be a frame object.")
		end
	else
		if not ( type(pattern) == "string" or type(pattern) == "number" ) then
			error("The second argument to plain_gsub should be a string or a number.")
		end
		
		if not ( type(replacement) == "string" or type(replacement) == "number" ) then
			error("The third argument to plain_gsub should be a string or a number.")
		end
	end
	
	pattern = str.pattern_escape(pattern)
	
	if invoked then
		text = mw.ustring.gsub(text, pattern, replacement)
		return text
	else
		return mw.ustring.gsub(text, pattern, replacement)
	end
end

function str.matchToArray(text, pattern)
	local matches = {}
	
	local invoked = false
	
	if type(text) == "table" then
		invoked = true
		
		if text.args then
			local frame = text
			
			local params = {
				[1] = { required = true },
				[2] = { required = true },
			}
			
			local args = require("Module:parameters").process(frame.args, params)
			
			text = args[1]
			pattern = args[2]
		else
			error("If the first argument to plain_gsub is a table, it should be a frame object.")
		end
	else
		if not ( type(pattern) == "string" or type(pattern) == "number" ) then
			error("The second argument to plain_gsub should be a string or a number.")
		end
	end
	
	for match in mw.ustring.gmatch(text, pattern) do
		table.insert(matches, match)
	end
	
	if #matches > 0 then
		if invoked then
			return table.concat(matches, ", ")
		else
			return matches
		end
	else
		if invoked then
			return ""
		else
			return nil
		end
	end
end

return str